شرکت بازرگانی سام آسیا

شرکت بازرگانی| صادرات|واردات| غلات|نهاده های دامی|دانه های روغنی

en
اطلاعات صادراتی جهانی
اطلاعات صادراتی جهانی

آدرس سایت:www.export.gov

16 اردیبشهت 1398


اطلاعات بررسی بازارهای صادراتی
اطلاعات بررسی بازارهای صادراتی

آدرس سایت :www.marketanalysis.intracen.org

16 اردیبشهت 1398


راه های بدست آوردن کد تعرفه
راه های بدست آوردن کد تعرفه

آدرس سایت :www.hts.usitc.gov

16 اردیبشهت 1398


اطلاعات نمایشگاه ها در دنیا
اطلاعات نمایشگاه ها در دنیا

آدرس سایت :www.expodatabase.com

16 اردیبشهت 1398


اطلاعات صادراتی و استانداردی اروپا
اطلاعات صادراتی و استانداردی اروپا

آدرس سایت :www.trade.ec.europa.eu

16 اردیبشهت 1398


اطلاعات مناقصات در دنیا
اطلاعات مناقصات در دنیا

آدرس سایت :www.tendersinfo.com

16 اردیبشهت 1398


بورس فلزات لندن
بورس فلزات لندن

آدرس سایت:www.lme.com

16 اردیبشهت 1398


9 اردیبشهت 1398


مرکز تجارت جهانی امارت
مرکز تجارت جهانی امارت

آدرس سایت:www.dwtc.com

9 اردیبشهت 1398


شاخص ها و پیشبینی های اقتصادی
شاخص ها و پیشبینی های اقتصادی

آدرس سایت:www.radingeconomics.com

9 اردیبشهت 1398